GAGAUZİYA BÜÜNKÜ GÜNDÄ
2401 defa okunmuş - 13 Haziran 2014 - Cuma 13:49

Rubrikamızda “Gagauziya büünkü gündä isteeriz annatmaa sizä Kongaz küüyündä bulunana Moldo-Türk liţeyinin yaşaması için.Oldu 15 yıl nasıl bu kurum işleer Gagauziyada.

       Bu üürenmäk kurumu haliz unikal bir er kendi strukturasına hem zaametinä görä. Büünkü gündä burada üürenerlär avtonomiyanın hem bütünnä Moldovanın üülen tarafından üürenicilär, ama yapılêr bu izmet Türkiyanın 9-cu prezidentinin Suleyman Demirelin 90-cı yıllarda Gagauziyaya gelmä zamanından beeri. Ozaman Türkiya hem Moldova aralarında annaşma yapıldı, da te bu liţey o sözleşmelerinin bereketlerindä biri.

      Elbet lääzım nışannamaa Türkiyanın büük katkısını, angısının yardımınnan büünkü gündä üürenmäk kurumu var hem ilerledeer üüretmäk proţesini. Pek ii, ani bu liţeyi karar vermişlär açmaa Evropanın en büük küüyündä – Kongazda.

     Yapı, kendisi pek büük diil hem standartları da pek uygun diil, çünkü burada eskidän uşak başçasıymıştı. Ama yıllarlan üürenicilär bilgi burada almaa istedikleri için burada olan hem verilän kolaylıklara uymaa savaşêlar, çünkü düşünerlär, ani kaliteli bilgi almak – bu en önemli moment üürenmäk zamannarında.  Liţeyin öndercisi  Funda Tüfekçi(Türkiya) hem öndercinin ilk yardımcısı Anna Minku kayıl oldular benimnän buluşmaa hem annatmaa nasıl hem nicä ilerler yaşamak hem üürenmäk bu liţeyä. Bundan kaarä pek sevindirdi beni o iş, ani sayın Funda Tüfekçi pek meraklanêr gagauzların kulturasınnan, tarihinnän, adetlerinnän.   

 MOLDO - TÜRK LİŢEYİ SULEYMAN DEMİRELin ADINA – 15 YIL İZMETTÄ  

  Kor.: Bulunarak musaafirliktä Kongazdakı Moldo-Türk liţeyindä, sizin odanızda, sayın Funda Tüfekçi, pek isteerim annadaasınız bana hem bizim okuyucularımıza nasıl hem nicä yaşêrsınız burada, nasıl kabederlär burada bilgileri uşaklar hem üürenerlär yaşamaa kendibaşına, aylelerindän ayırı olmaa?

 F.T.: Sizi pek ii annadım. Benim adım Funda Tüfekçi. Geçän yıldan beeri burada önderciyim. Geldim Türkiyadan, hepsi ii olursa işleycäm burada beş yıl, sora başkası gelecek erimä.

       Bizim Teoretik liţeyimiz açıldı 1996-cı yılda hem taşıyêr Türkiyenin pek tanınan hem sayılan 9-cu prezidentinin Suleyman Demirelin adını.

Burayı üürenmää biz kabledeeriz uşakları edi klastan sora, konkursa görä, neredä alınêr esaba uşaan genel notaları. Bizdä başlêêrlar üürenmää 8-ci klastan. Özelliimiz o, ani ilk iki yıl pek sıkı vereriz bilgileri yabancı, ingiliz dili içi, aftada 7 saat. 10-cu klastan derslär başlêêr deerindän real profillerinä görä dooru genişlemää. Alınêr bilgilär matematika, fizika, himiya, biologiya uurlarında.         Özelliklän isteerim nışannamaa, ani hepsi bu derslär ingiliz dilindä verilerlär.

 10-cu sınıfa üürenicileri kablederiz, esaba alarak, gimnaziya sorasından sertifikatlarını.

   Kor.: Burada, bildiimiz kadar, çalışêrlar üüredicilär hem Gagauziyadan hem Türkiyadan. Nasıl bu sistemayi ilerlettirersiniz, problemnär bu uurda var mı?

 F.T.: Elbet, ölä. Kolektivimiz diişik, çünkü burada vererlär bilgileri uşakalra  8 üüredici Türkiyadan hem 19 buradan, avtonomiyadan.  Üürenmäk proţesi bizdä ilerleer kaliteli uurda, karşılaşan problemneri çözeriz  birliktä. Çalışêrız yapmaa ölä, ani uşaklarımız burada mutlu olsunnar.

      Benim var ilk yardımcım – Anna Minku, o çok profesionalca yapêr işini. Becerikli yaklaşımnarı kullanêr nicä kolektivä, ölä dä üürenicilerimizä. O üzdän bizim aramızdakı yaş hem millet farkları  hiç üzä çıkmêêrlar, hepsimiz dostlukta çalışmaa svaşêrız. Mutluyum çalışannarımızın gösterdii işinnän. Öbür yardımcım da, sayın Abdulkadır Başaran hep ölä görevini ii yapêr burada. İşimizi analiz ederäk, ileri dooru taa ii çalışmaa isteeriz, taa ii başarlara etişmää neetliiz.

 Kor.: Sanêrım buraya üürenmää gelerlär bütün üülen tarafından üürenicilär. Nasıl onnar için kolaylıklar veriler?

 F.T.: Dooru söleersiniz. Biz açıkız herkez için, kim isteer burada üürenmää.

       Bizim liţeyimiz - devlet kurumu, o üzdän üürenmäk burada parasız yapılêr. Var uşaklar Taraklı, Besarabka, Valkaneş, Çadır, Komrat dolaylarından h.b.   Üürenicilerimizin sayısı kurêr 170 kişi. Hepsini burada doyurêrız hem 60 kişidän zeedä kalêrlar burada, üürenici evindä. Uşaklar beenerlär burasını, çünkü savaşêrız vermää hem üürenmäk hem dinnenmäk taraflarından hepsi kolaylıkları, angıları bizdä var. Bu yıl kolvereriz iki 12-ci sınıflarımızı.

 Kor.: Burada dört dil mi üüredersiniz? Çok diil mi?   

 F.T.: İsteerim sölemää, ani kär butakım uşaklarımız etiştirerlär üürenmää dört dil: türkça, ingilizca, rusça, rumunca. Bu pek ii bir şans, çünkü ileriya dooru dil bilmeleri onnara pek yardım eder karar vermää, zanaat hem iş edenmää yaşamakta.

Buradan çıkan uşaklar kolaylıklan var nasıl girsinnär üürenmää Dünnä  universitetlerinä. Bundan başka onnarın var taa bir kolaylıı. Kim isteer ilerletmää üürenmesini Türk universitetlerindä, o studentlerä Türk devleti öder  stipendiya 250 dolar hem onnar üürenerlär parasız. Çoyu bizim liţeyistlerimiz var nasıl kolaylıklan bulsunnar iş Türkiyada, Rusiyada, burada erindä hem başka devletlerdä da, çünkü liţeyimizdä üürenilmiş dillär onnara pek yardım ederlär iş bulmasında.

 Kor.: Nasıl başarılara etişer buradaki üürenicilär. Neredä hem angı oluşlarda pay alêrlar?

 F.T.: Biz çalışêrız katılmaa çoyu olimpiadalarda, ani geçerlär Gagauziyada, Moldovada, Türkiyada hem başka devletlerdä. Var pek çok kazanılmış erlerimiz nicä olimpiadalardan ölä da yarışma hem konkurslardan. Bu yıl kazandık 8 er olimpiadalardan türlü predmetlerdä. Taa sıkça birinci erleri kazanêr uşaklarımız ingiliz dili olimpiadalarında, bu yıl da 9-cu klaslar arasında bizimkilär ilk oldular. Sport uurunda da var başarılarımız. Var güreş uurunda Moldova çempionumuz – Nikolay Duşkov, bizim liţeyimizi başaran. Şaşki hem şahmata uurunda da pek ii oynêêrlar uşaklar regional turnirlerindä.

  Kor.: liţeyin finans tarafı ne türlü karşılanêr, adına görä ikitaraflı bir annaşma işi olmalı?

  F.T.: Bölä bir üürenmäk erini açmaa iniţiativasını getirdi Suleyman Demirel.         Finans tarafını karşılêêr Türkiya. Alêrlar bizä kiyat, tehnik aparatlarını, mobila, öderlär  energiya için h.b. Te diil çoktan buraya Türkiyadan eni bilgisayarları getirdilär. Annaşmaya görä bu yapının gaz, su hem üürenicilerinin evi için cuvaplılıı, ödemeleri karşılêêr Moldova tarafı.

         İsteerim şükür etmää  Türkiya büükelçiliini, ani brakmêrlar bizi, yardımnêrlar. Diil çoktan bizim büükelçilik baaşladı oyun gruplarımız için gagauz hem türk folklor kostümnarını. Geçän yıldan beeri, bän kendim üürederim oyunnarı uşaklara hem artık başladık gösterileri da yapmaa türlü yortularda. Yakında var planımızda gitmää Türkiyaya festivalä. Uşaklar büük istemäklän üürenerlär Dünna halkların oyunnarını.

 Kor.: Nasıl buldunuz Gagauziyayı? Nicä burada karşılandınız?

 F.T.: Pek ii! Ölä da yazın, ani sıcak kucaklan karşılandım. Bä burada kocamnan, Vedat Tüfekçiynän, biläyim. Var iki uşaamız, birisi onnardan burada duudu.

 Aldık satın burada bir evcääz, orada da yaşêêrız. Biz, Türkiyedän gelän üüredicilär kazanç paramızı Türkiyadan kabledeeriz, ama buralı personalımızın kazancını Moldova verer. Bizm paramızı Türkiya biraz taa üüsek ödeer, esaba alarak, ani evimizi, yakınnarımızı brakıp aşırıda işleeriz.

       Komuşularımız bizä herbir iştä yardım ederlär. Pek islää annaşêrız, şükürlüyüm, bizim hepsi gagauz dostlarımıza. Biz kocamnan burada çalışmayı beendik. Bizim öbür üüredicilerimiz yaşêêrlar Komratta.

Gagauziyanın durumu, nicä da başka erlerdä zaman-zaman dişer. Olêr problemnär ekonomikada, politikada, ama biz bireri karışmêêrız, bizim işimiz - uşakları üüretmää hem terbiyetmää. Gagauzlar pek işçi hem talantlı insannar. Biz kablettik zanaat ki vermää bilgi hem pek mutlu olêrız, açan bizim uşaklarımız üürenmelerini bitirdiynän o büük yaşamakta erlerini bulabilerlär.

 Kor.: İsteerim sizi, hem Moldo-Türk liţeyinin kolektivini, kim işledi burada hem işleer şindi kutlamaa yubileylän. Artık 15 yıl burada veriler üüretmäk izmeti uşaklarımıza. Bu az diil. Kutlêêrım bütün ürektän hepsini ayırı-ayırı hem dilerim taa çok yıl bu liţey bilgi versin hem sevindirsin uşakları, ayleleri.

 F.T.: Çok saa olun kutlamalar için! Haliz dä, geçti artık 15 yıl nasıl açıldı bu Liţey. Çıkışlarımız ii, lääzım taa da ii çalışmaa ileriyä dooru. Biz şükürlüyüz Türkiya hem Moldova devletlerinä, ani var bölä üürenmäk kurumu neredä uşakların var kolayı üürenmää ingiliz dilindä hem ilerletmää bilgilerini dünnänın türlü universitetlerindä. Sevindirer, ani bizi tanıyêrlar nicä üüsek kaliteli hem efektiv bilgileri verän liţey. Kutlêêrım hepsi üüredicilerimizi hem üürenicilerimizi, bütün personalı yubileylän. Dilerim saalık hem başarıları.

                                                                                                 Konstantin Kurdoglo

 

İlgili Fotoğraflar
GAGAUZİYA BÜÜNKÜ GÜNDÄ GAGAUZİYA BÜÜNKÜ GÜNDÄ GAGAUZİYA BÜÜNKÜ GÜNDÄ GAGAUZİYA BÜÜNKÜ GÜNDÄ
Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...