“Gönül sultannarın buluşması” Eskişehir kasabasında
2217 defa okunmuş - 04 Haziran 2014 - Çarşamba 10:07

   May ayin 26 – 28 kadar Türkiya devletindä Eskişehir kasabasında Osmangazi Universitetindä geçti düşünce(mısliteli) insannarın arasında sammit – “Gönül sultannarın buluşması”. Filosofiya, soțiologiya, dil taraflarından bilgicilär annattılar musaafirlerä teoriyaları, baalı türk halkların peydalanmasınnan, yaşamasınnan, onnarın dilinin hem kultura ilerlemesinnän. Bu buluşmak verdi kolaylık taa yakından annamaa türk dünnäsının kulturasında ortak olan bilgileri. Bölä söledi bu oluş için Prof. Dr. Hasan Gönen Eskişehir Osmangazi Universitetinin Rektoru: “Bir ülkedä yaşayan bilim insanı o ülkenin kulturasını hem geleceeni ilerleder. Toplayarak yıllarlan bilgileri türlü bölümnerdä, kendi halk tarihinin altın sayfalarını yazêrlar. Büünkü gündä, açan ilerlener devletin ekonomika hem soțial tarafları, onnarın arasında kulturanın da ilerlenmesi pek önemniydir. Bir halkın kulturası başka halkların kulturaları arasında bulunêr. Önemni,  ki lääzım  göstermää hem bildirtmää bir kulturayı başka kulturaya. Herbir milletin kulturası başka milletlerin kulturalarını bilmesindän biraz zenginnener. İi ki türk dünnesindä kultura tarafından çok işlär herbir devlettä biri birlerinä benzeerlär. Önemni, ani bu gündä toplandılar düşünce insannar bütün türk dünnäsından. Bu buluşmak yakınnadacek bizi biri birimizä, verecek kolaylık tanıtmaa bizim ortak kulturamızın en gözäl taraflarını”.

  Bu günnerdä hepsi pay alannarın vardı kolaylıı deerindän tanışsınnar biri- birlerinin düşünmeklerinnän, bakışlarınnan kultura ilerletmesinin uurunda. Kendi fikirlerini baalı bu konuya açıkladı Eskişehir kasabanın Valisi Güngör Azim Tuna. Sözündä o söledi, ani  Türk dünnesinin herbir tarafta yaşayan insannarın kulturası hem dili biri - birinä çok benzerlär. O sayer, ani pek önenii şindiki zamanda kurmaa türk dünnäsının bir dilini hem bir kulturasını. “Eskişehir kasabasında bu günnerdä büük bır oluş geçer. Türk dünnesindän düşünce adamnarınnan birliktäyiz. May ayın 26 – 28 kadar dört ayırı salonda onnar kendi bakışlarını açıklayaceklar hem bilgilerini annadaceklar. Biz isteeriz ki onnarın başarları için işitsinnär dil sade türk dünnesinin arasında, ama bütün dünnedä da. Bu pek önemni, ani bizim var kolayımız onnarı görelim, konuşalım onnarnan, soruş onnara verelim hem dostluu aramızda kuralım. Umutlanêrız, ani onnarın sözleri düşünmekleri hem bilgileri şindiki zamanadan gelecää kadar etişeceklär”.

  Pay alannarın arasında çok meraklı insan vardı. Birisi onnardan soțiolog Doç. Dr. Ebulfez Suleymanlı Azerbadjandan. Kendi dokladında o annattı Türk dünnesinin anılmış peetçisi Bahtiar Vagabzade için. “Bu kişi Sovet birliin vakıdında da şindiki zamanda da kendi kuvedini koydu, ki azerbadjan dilini korumaa hem ilerletmää. Kendi şiirlerindä o hep kaldırêr sooruşu Türk dünnesinin birlii için kultura dil hem tradițiya taraflarından. Temeli bu sooruşlarda hep koydular bölä kişilär nicä Bahtiar Vagabzade, Al Farabi, Ünus Emre.  Onnarın baş ideyalarında kuruldu türk țivilizațiyasi. Büünkü buluşmamızda çok önemni bir çalışmak olacek. Hepsi türk dünnäsından bilim adamnarın sözlerini hem bakışlarını paylaştıracez bu günnerda”.

   Başka bir sammitin pay alanı – Prof. Dr. Güllü Yoloğlu (MEMMEDLİ)  Azerbadjandan. Kendi sözündä annattı islam terminneri için. Bir istemesi vardı – tanıştırsın bu religiyayı başka religiyada yaşayan insannara. 

   Kendi bakışını bu oluşa paylaştırdı genç organızatorların birisi da Feride Reshytova. Eskişehir Osmangazi Universitetinin jurnalistika fakultetindä ilk kursunu bitirer. Kendisi Krımdan Türkiyaya gelmiş. „Bu sammita geldilär bilim adamnarı türlü devletlerdän. Onnar hepsi paylaştırêrlar kendi ideyalarını nicä kurmaa birleşik Türk devletini neredä kullanılacek bir dil. Bu olacek pek islää, çünkü Türkiya kaavi bir devlet. Da hepsi insannar Türk dünnäsından birleşärseydilär - taa da kaavi olacek”.

   May ayın 29 sammitin ofițial kapanışı geçti. Bütünnää bu oluşta pay aldılar musaafirlär 17 devlettän. 2013 yılın çeketmesindä Eskişehir kasabası oldu Türkiyanın Kültür Başkenti. Bir yılın süresindä bu kasabada 300 – zä kadar proekt ilerlendi. Birisi onnardan muzıka konkursu “Türkvision”,  neredä pay aldı bizim vatandaşımız – türkücü, Lüdmila Tukan.

 

 

 

İlgili Fotoğraflar
Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...