MATEMATİKA ÜÜREDİCİSİ
2210 defa okunmuş - 07 Mart 2014 - Cuma 09:54

     Valentina Nikolaevna Torlak (Yudina) Baurçuya işlemää geldi 1968-ci yılda, açan taman bitirdiydi Pedagogika uçilişçesini Krasnodarın Leningradskaya staniţasında. Ozamannar Valentina, nicä başka gençr, universitetlerini bitirdiktän sora in ayırardılar Sovet Birliin kasabalarını. Valentina Yudina yollandı Moldaviyaya. Elbetki, onun in burası pek uzaktı ana evindän, ama o pek beendi üüretmää gagauz aklarını. Kendi ini sevän sayız yabancı üüredici çok l üüredicilik ettilär bizim taraflarda. Saklı diil, ani ozaman bizim kendi üüredicilerimiz may yoktu, onuştan yabancı erlerdän üüredicilär yollanardılar küülerimizä. n şür ederim sevgili üüredicimä, ani yaşamasın büük payını şkolaya baaşladı, üüretti hem terbiyetti çok ak – n onun üürenicisi olarak başıiilderim profesionallıı in.

    Hiç bolniţadan izin yapraklarıkullanmadaan, o ledi çok l, hazırladı başarıakları, angıları büün yaşamakta kendi ayaklarında çetin durêrlar. O üürenicilerin arasında – şkolanın şindiki başı, ak başçaların başları, yazılar h. b. Okuldan çıktıktan sora da üürenicilär unutmêêrlar Valentina Nikolaevnayı, kutlêêrlar üüredicilär nnän, dua ederlär saalık hem uzun ör ona. Kendisi Valentina Nikolaevna utancak, saburlu, cana yakın, neetlerini tamannayan insan. Onun var ayırı büük sevgisi uşaklara, herzaman onnarı düşüner, baalantı kurêr aylelerinnän, terbiyeder. İşledi 45 yıldan zeedä pedagog! Bu koca bir yaşamak! Ona düşer ofiţial uurda vermää üüsek hem şannı adları. Sanêrım, sade bölä insannarın başarılarınnan bizim şkolamız büün ayakta kalêr... Şükürlüyüz. Metinneeriz!

    - İsteerim sölemää, ani biz taa üürenärkän bilärdik, ani Moldaviyada var gagauzlar. Bizä bunnarı sölärdi oralı bir işçi, çünkü kendisi taa ileri Moldaviyaya gelmişti.

     Geldik biz Çadıra, girdik rayonun üürenmäk bölümünä, oradan da bizä dedilär, gidelim Baurçuya. Burada orta şkolada V.V. Serdüçenko öndercilik edärdi. Biz Aleksandra Garkuşenko hem Svetlana Bakalaylan birliktä geldik. Başladım işlemää Baurçu orta şkolasında küçük klaslarda üüredici, bana verdiydilär 4-cü klası. Pek meraklı gelärdi işlemää, götürdüm onnarı 9-cu klasadan. İşimdän ayırılmadaan üüsek üürenmäk kurumunu zaoçno Tiraspoldä başardım. Sora başladım işlemää matematika üüredicisi.

    Yaşamak ölä ilerledi, ani 1971-ci yılda baurçulu F.P. Torlaklan evlendik, bölä buralarda heptenä kaldım. Oldu 45 yıldan zeedä işleerim, orta şkolanın statusu teoretik liţeyinä geçti, ama hep matematika derslerini vererim.

    Üüredici zanaatını hep beenärdim, seçtim onu bileräk. Benim zamanımda kızlar ayırardılar ya pedagogika, ya da mediţina institutlarını. Pek beenerim işimi hem uşakları, başka türlü üüredici olmaa yok nasıl. En sevgili klasım 1973-cü yılın 9 «A» oldu, onnar benim ilk üürenicilerimdi, klasta taa çok olan, nekadar kızçaaz vardı. Pek birlikçi hem toplu uşaklardı. Üürenmektä çoyu iiydi, pek beenärdilär sportlan zanaatlanmaa, çok okuyardılar, sevärdilär konkurslara hazırlanmaa. O klasın may yarısı üüsek üürenmäk kurumnarına girdilär. Ama Soyuzda, bilersiniz, üüsek okullara girmää kolay diildi, buradan annaşılêr, ani bilgileri pek üüsekti.

    Söleyecäm sizä, ani gerçek professional pedagog olmaa deyni, lääzım büük professional olmaa hem becermää uşaklara bilgi vermää. Sevinerim, ani benim eski üürenicilerim dä benim gibi matematikada üüredici oldular, örnek – P.İ. Kristeva, başkaları da üüredici zanaatını ayırdılar.

    Sorêrsınız başarılarım için, elbetki, onnar var, makar matematika zor bir bilim, hepsi üürenicilär kavrayamêêrlar onu, ama praktikamda ekzamenneri hiç verämeyän dä olmadı. Pek hodullanêrım iki üürenicimnän, onnar pek başarılı oldular: Sergey Kurdoglo hem Sergey Kostov – çok sıra dolay, region olimpiadalarında matematika uurunda birinci oldular, respublikaya da gittilär yarışmaa. Şindi dä var kaavi üürenicilerim matematikada. Çok klas kolverdim şkoladan. Pensiyadayım, ama hep taa işleerim. Medali, şannı ad yok, ama yaşamaktan pek mutluyum.

    Şindi zamannar diişti, açan bän başlardım, hepsi başka türlüydü. O üzdän gençlerä söleerim, ani yaşamanın gerçek eniliklerini, pedagogikada istemäkleri hesaba almaa lääzım hem hertaraflı hazırlıklı olmaa düşer. Pek önemni olmaa saburlu, doorulukçu, kendi predmetindä başarılı hem elbetki sevmää uşakları. Lääzım diil sade bilgili olmaa, ama becermää kullanmaa zamandaş tehnologiyaları, angılarını büünkü gündä çok aktiv kullanêrız derslerdä. Unutmayın, ani üüredicinin önündä durêr bir insan, angısını lääzım saymaa, terbiyetmää, onu ii bir insan olarak büütmää, angısı yaşamasında faydalı olacek kendi devletinä, olacek ii bir işçi hem kuracek aylesini.

    Bän büüdüm Krasnodar tarafında, Adıgey avtomomiya oblastinin, Krasnogvardeyskiy dolayın Novosevastopolskoe küüyündä. Geldim Gagauziyaya, evlendiynän, kocamnan evimizi kaldırdık, büün dä orada yaşêêrız. Kocamnan Födor Petroviçlän büüttük üç uşak, hepsi üürendilär hem yaşamakta erlerini buldular, şindi sevindirerlär bizi unukalarlan. Şükür Allaha, ömürümüzdän aalaşmêêrız.

Konstantin Kurdoglo

İlgili Fotoğraflar
Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...