GAGAUZİYA BÜÜNKÜ GÜNDÄ
Saygılı okuyucularımız! Bu rubrikada buyurun okuyun Ana tarafımızın büünkü gündä yaşaması için. Düşüneriz annatmaa sizä onnar için, kim işinnän, ustalıınnan, becerikliinnän Gagauziyamıza, insannarımıza fayda verer, yardım eder. Sanêrız, ani sizi meraklandıracek butürlü yazılarımız hem kahramannarımızın patretleri dä sizä çoyu tanıdık gelecek, kimilerini dä buradan üüreneceniz. Çok sıra biz hesap alamêêrız, ani yanımızda yaşêêr insannar, kimin izmeti zenginneder halkımızın ruhunu tehnika, kultura, sport yada başka sferalarda. Unutmayalım, ani her halkın en paalı zenginnii – onun insannarı. Bizim Bucaan da var çok başarılı kişileri, angılarınnan hodullanêrız. Ko hepsi bilsin onnarı...
2018 defa okunmuş - 27 Aralık 2013 - Cuma 13:42

                                                    

    Bu yazımızda isteeriz annatmaa Çadırdakı bolniţanın Terapiya bölümündä çalışannar için. Elbetki, biliner, ani herbir devletin paalılıı – onun halkı, topluluu. Halk hem topluluk için en önemni faktorlardan biri – saalıklı olmak.

   Avtor olarak, kendi gözümnän sıra geldi siiredeyim medik işçilerin, tehnik personalın günnük hem gecelik işini. Çadır-Lunga bolniţası için annadarkan, lääzım sölemää, ani Terapiya bölümü bulunêr ana yapının 2-ci katında. Burada mediklär için hem hastalar için dä sanitariyaya görä raatlık hem uygunnuk pek yok. Ama çalışannar  kaavi birliktä işleerlär,  profesionalca işilerini yapêrlar hem biri-birini annêêrlar. Bolniţanın öndercileri adêêrlar, ani artık bu yıl geçireceklär bu bölümü eni yapıya.

  Terapiya bölümü için annadarkan, yok nasıl sölämemää onun başı Nadejda Georgievna Ruseva için. Bu insan Allahtan doktor, çünkü, nicä söleer hastalar hem onnarın yakınnarı, ilaçlêêr diil sade preparatlarlan ama psihologiya tarafından da becerekli yaklaşêr herbir insana. Nadejda Rusevanın  profesional kalitelerinä üüsek nota vererlär hem hastalar, hem bölümdä çalışannar. Onun kapusunda insannar kalabalık olêr, ama çok durmêêrlar, çünkü doktor çabuk kableder hem zamanında dooru metodları kullanêr. İnsannar  da ona şükürlü kalêrlar. Söleyiş “İlaçlêêr diil sade insanın güüdesini, ama canını da”, – Nadejda Ruseva için... Bizim buluşmamızdä o söledi, ani pek sevmeer lafetmää toplumda, çıkmaa ön plana, beener kendi işini, olmaa faydalı insannara, ilaçlamaa onnarı. En büük baaşış onun için – ilaçlanmadan sora hastanın sözlü şükür etmesi hem evinä saalıklı gönmesi.

  Ruseva (Üsümbeli) Nadejda Georgievna duudu Kıpçak küüyündä 1954 yılda. Doktor-terapevt üüsek kategoriyada. Mediţinada işleer 35 yıldan zeedä. Bitirdi Kişinöv Medinstitutunu 1978-ci yılda, doktor-terapevt.  Çadırdakı bolniţada işleer 1978-dän beeri. 2000-ci yıldan beeri – Terapiya bölümünün başı. Şindi yaşêêr Çadırda.

 Terapiya bölümü başınnan N.G. Rusevaylan buluşmak

Kor.: Nadejda Georgievna, annadınız kısadan kendiniz için. Nasıl ayırdınız bu zanaatı? Pişman diilsiniz mi, ani bu yolu seçtiniz?

N.G.: Bän duudum gagauz küüyündä Kıpçakta. Anam-bobam nasaat ettilär kabledeyim doktor zanaatını. Şkolada üürenärdim islää da 1972 yılda Kişinövda Medinstituta girdim üürenmää. 1977-dä geldim işä Çadır Dolay bolniţasına Hızlı Yardım bölümünä doktor olarak. Kısa vakıttan sora çekettim işlemää doktor-terapevt da ozamandan 35 yıl bizim insannarımızı ilaçlama uurunda işleerim. Zanaatımı severäk ayırdım, büün dä pişman diilim. Sanêrım, ani insan ilaçlamasından taa islää bişey yok dünnedä.  

Kor.: Aylenizdä başka medik işçileri dä var mı?

N.G.: Yok nicä demää, ani bütün dinastiyamız mediklär, ama benim kızkardaşım da doktor, kızım da gitti bu yoldan, o yaşêêr Bulgariyada, işleer orada bir klinikada. Benim raametli çuçum anılmış halk “doktoruydu”. O çıkık, bertik kemikleri erinä koyardı, ona Allahtan veriliydi bu iş. Yaşardı Çumayda, Moldovanın bütün üülen tarafından insannar ona gidärdi.

Kor.: Kaç yıl siz Terapiya bölümünün başında bulunêrsınız?

N.G.: 2000-ci yıldan beeri bän burada işleerim, estafetayı aldım pek islää doktordan –Anna Juravskayadan. Saa olsun, çünkü onda işlemää üürendi birkaç kuşak genç medik işçisi.

Kor.: Kolektiviniz büük mü?

N.G.: Burada işleer 30 kişiyä yakın. Var taa iki ordinator-doktor – Lübov Govenko hem Stefanida Mokanu. Onnar pek islää speţialistlär, işlerini da ii yapêrlar. İşçilerimizin arasında var birlik, bizdä burada islää iş atmosferası. Var 15 medsestra, angıları işleerlär 20 yıldan zeedä, 10 tehpersonal. Herkezi işini becerdii için bana kolay. Her doktorumuz bakêr 6 palata. Hepsi palataların sayısı 18.

Kor.: Bu yapıda siz çoktan mı bulunêrsınız? Burası terapiya için pek uygun görünmeer...

N.G.: Yılları kär söleyämeyecäm, ama çoktan buradayız. Taa ileri bulunardık birkatlı yapıda Çadırın merkezindä, bir ara da Terapiya erleşikti Korten küüyündä. Elbetki, dooruysunuz, Terapiya için burası uygun diil, ama aalaşmêêrım, neçinki taa da kötü erdä işledik. Bekleeriz,  yakında hepsi diişecek islää tarafa, buna çok umudumuz var.

Kor.: Nicä ilerleer işiniz Gagauziyanın şindiki yaşamasında?

N.G.: İslää. İspolkom hem Administraţiya tarafından saalık sferasına islää bakılêr, biz onnara şükürlüyüz. Problemalarımız da var, ama onnarı erindaä çözmää savaşêrız, ortalıı pek sarsılamadaan. Kavgayı sevmeerim hem onu yapmaa da kimseyä brakmêêrım. Bizim işimizin rezultatları, var nasıl sölemää, ani başarılı. Biz standart planımızı herkerä geçirderiz. Ayda 180 kişinin saalıını düzeldeeriz. Burada ilaçlêêrız bütün dolay küülerdän gelän hastaları. Şindiki gençlär bizdän taa biraz keskin hem kızgın olêr, ama biz çalışêrız konflikt yapmadaan çıkmaa bu durumnardan. İsteerim nışannamaa baş medsestra Marina Sorokinanın işini. Bana onunnan kolay, hep ölä profesionalca işleerlär hem avtoritlerini koruyêrlar M. İvanova, M. Dermenci, Z. Vornikova, E. Markova, M. Toma, N. Hazova, N. Kıvırjık,V. Karapirya h. b.

Kor.: Siz dediniz, ani profesional işçileriniz burada izmet vererlär. E gençlär gelerlär mi?

N.G.: Pek sevinerim iki genç kızımız için, ani geldilär aramıza bu yıl da işleerlär proţedura kabinetindä. Elbetki, prost, ani gençlerimiz gider aşırıya işlemää, orada taa çok ödeerlär deyni. Lääzım diişsin devlet politikası, çünkü tezlää kalacez speţialistlersiz çok sferalarda. Bizim öndercilerä var ne düşünmää, başlayan genç speţialist taa üüsek ödek kabletsin düşer.

Kor.: Görerim, koridorlarda gençlär sık-sık geçerlär hastaların yanına. Eni gelän işçileriniz mi oldu?

N.G.: Sölärsäm personal için, bizim burası 100% iş erleri dolu. Sade iki medsestra lääzımdı, onnar da, şükür Allaha, bu yıl geldilär. Ama genç kızlar, ani gördünüz, onnar praktikantlar. Biz onnarlan paylaşêrız praktikada karşılaşan momentleri. Yakında onnar kendileri lääzım olacek efektiv hem dooru ilaçlasınnar hastaları.

Kor.: Sigorta mediţinası için ne söleyeceniz? Real günümüzdä işä yarêr mı? Başka devletlerdä onu islää kullanêrlar, e bizdä?

N.G.: Bizim için – bu en doorusu. Ama diil hepsi devletlerdä o uygulanmış bütündän. Bizdä sigortalı mediţina taa şindi başlêêr işlemää, onu lääzım taa çok ilerletmää, iileştirmää. Problemalar orada, ani kimileri her yıl bolniţaya yatmaa geler, kimilerinä hiç lääzım olmêêr. Bir hasta sıkça sade bir diagnoza görä ilaçlanêr, o üzdän herzaman bütün ilaç kompleksini parasız  alamêêr. Bununnan da insannar kayıl olmêêr.

Kor.: Bölümünüzdä ilaç depoları tamannı mı? Var mı başka problemalar?

N.G.: İlaçları biz sistematik kablederiz. Kimär kerä bulunmêêr elimizdä kimi medikamentlär, ozaman söleeriz, hasta kendisi satın alsın, ama bu siirek olêr. İsteerim nışannamaa, ani bizim staţionarda, nicä dä öbür bölümnerdä, pek islää doyurêrız insananrı. Hastalar kendileri bunu daayma söleerlär bizä. Bilersiniz mi, bir on yıl geeri zengin insannar yapardılar büük yardım bolniţalara, şindi bu işlär neçinsä kesildi. Olsa varlıklı insannar yardım etsinnär biraz mediţina uuruna, aşırıda bu işlär taa sık olêr.

Kor.: Statistikaya görä, angı küüdän taa çok insan geler sizä?

N.G.: Var bizdä statistika, ama bütündän biz medik yardımını yapêrız Gagauziyanın orta yaşta insannarına. Taa sıkça 50-60 yaşlarında yaşayannar bizdä ilaçlanêr.

Kor.: Gençlär taa mı siirek hastalanêrlar? 

N.G.: İlaçlêêrız onnarı da, ama taa az. Var uşak bölümü dä bolniţamızda, ama 18 hem taa büük yaşta bulamayacan – hepsi gitti aşırıya iş aaramaa. Orada onnar, antisanitar iş erlerindä işlärkän, saalıklarını yıpradêrlar. Çok kerä bizä oralardan tuberkulöz da getirerlär, suuklama oldu artık sıradan bir hastalık. Bir problema taa onnarda var – polisleri yok, satın almaa da onnarı kurtarmêêr, neçin deyni burada az  vakıt bulunêrlar. Bu işi dä öndercilerimiz lääzım alsın hesaba.

Kor.: Nasıl baalantılarınız dolay bolniţasının öndercilerinnän?

N.G.: Aramız normal hem iş baalantılarımız var. Biz çoktan işimizä baalandık, annaşmak ta kuruldu, problemaları çözeriz sessiz, saburlu. Onnar savaşêrlar yardımnamaa, bizim işimiz taa efektv olsun deyni. Saa olsunnar, ani annêêrlar.

Kor.: Afedin sıradakı soruşum için. Sizin devlet nagradalarınız, ödülleriniz var mı?

N.G.: Konstantin İvanoviç, bän nagrada için burada bulunmêêrım, insannar için buradayım. İşimi okadar severim, ani mutlu olêrım, bu benim için eter. Var gramotalarım, başka nışannarım, ama üüsek ödüllär – yaşamakta en önemnisi diil, önemni insannık  hem annaşmak baalantıları, hastaların yalpak lafları.

Kor.: Terapiya bölümünü başka yapıya geçirdiynän taa ii olacek mı?

N.G.: О! Bu bizim için büük yortu olacek. Yılın bitkisinädän bitärsä düzmäk işleri, Terapiya geçecek eni yapıya. Baş doktorumuz N. Kalın adêêr bizä bunu, umutlanêrız, ani hepsi olacek ölä.

Kor.: Serbest vakıdınızı nasıl geçirersiniz?

N.G.: Serbest vakıt, elbetki bendä az, nicä dä hepsindä doktorlarda. Ama, vakıdım olduynan, bütünnä adêêrım onu unukalarıma, onnar bendä dört var. Ölä isteerim onnarı terbiyetmää, onnarlan vakıt geçirmää,  babu sevgisini vermää. Bundan başka, kocamnan savaşêrız yapmaa gezileri Moldovanın manastırlarına. Bu bizä yardım eder ruhumuzu zenginnetmää, taraflarımızı üürenmää.

Kor.: Saa olun açık lafetmemiz için. Dua ederim başarılar zor, ama lääzımnı işinizdä – insan ilaçlamasında!

N.G.: Siz dä saa olun! İnanêrım, ani hepsi islää olacek. Hastalar için kapularımız açık, bizim kolektiv yapacek hepsini onnarın saalıklı olması için...

Not: Terapiya bölümü kaplêêr bolniţanın bütünnä ikinci katını. Burada var 18 hasta odası hem 40 er yatmak için. İşleerlär 3 doktor, 25 medsestra hem yaklaşık 10 tehpersonal.

Mariya Nikolaevna Sorokina, baş medsestra: Bizim kolektiv diil büük,  aramızda herkerä dostluk hem birlik var. Savaşêrız yapmaa işimizi kaliteli, insannara vermää izmet nicä düşer. N.G. Rusevanın önderciliindä biz işimizdä başarılı olêrız. Bizim bölüm, sayı olarak, en çok izmet verer hastalara. Biz burada nicä bir aylä. Herkez cuvaplı kendi işindän, bileriz, nasıl insannarlan annaşmaa, kavga yapmêêrız, çünkü bizim bölüm başı Ruseva ölä işleer. Nadejda Ruseva Allahtan doktor hem önderci, pek islää insan. O hiç beenmeer ayırılmaa bizdän, kendini ileri çıkarmaa, o bütün üräännän işä veriler. Pek sever bir söleyişi: “Altın orta. Ne geeri, ne ileri. Ortadan kaybelmeyecez”. Onun var büük avtoriteti hem bizim, hem hastaların arasında. Bizim öbür doktorlarımız da, Stefanida Afanasyevna hem Lübov Nikolaevna, pek ii profesionallar. Onnar da herbir işi islää inceleerlär, sora karar vererlär – bu en doorusu. Hepsi hastalar onnarı şükür ederlär. Preparatlarımız herzaman var, siirek olêr, ani elimizdä bir ilaç bulunmêêr. Taa sık hastalarımız, polisä görä ne yakışêr, ilaçlarını parasız alêrlar. İsteerim nışannamaa postta bulunan sestralarımızı, angıların var çok işlenmiş yılları: M. Toma, E. Markova, N. Hazova, M. İvanova. Yaz vakıdında bizim bolniţamıza praktika için gelerlär üürenmäk medik kurumnarından studentlär. Elbetki biz onnara yardımcı olêriz staţionar bölümümüzdä, ki sınaşsınnar da, karşılaştıynan bir problemaylan, üürensinnär, nasıl onu çözmää. Studentlerä zaman ayırmaa bizim işimizi biraz oyalêêr, ama bunu lääzım yapalım, neçinki yakında erimizä onnar geleceklär. Bän zanaatımı pek severim, kimär sıra kıskanêrım da beki, ama bunu cuvaplı yapêrım. İsteerim, ani gençlär dä işimizi hep ölä yada taa islää ilerletsinnär, ki insannarımız saalıklı olsunnar.

Nadejda Georgievna Hazova, postta medsestra. Duudu hem yaşêêr Korten küüyündä. Soroka medik uçilişçesindä üürenip, artık 40-yıllık iş stajı var. Ödüllendi çok kerä gramotalarlan hem premiyalarlan. - Bän 40 yıl oldu işleerim Terapiya bölümündä medsestra. Savaşêrım işimi yapmaa hem medik zanaatımı hodulluklan taşıyêrım, çünkü onsuz görmeerim yaşamamı. Biz burada aramızda pek islää annaşêrız. İsteerim sölemää, ani kapelniţalardan, nakollardan hem proţeduralardan kaarä, biz yortuları da islää geçireriz. Beenerim yazmaa peet, çalmaa türkü – onnar bana işimdä dä yardım ederlär. Bän işledim geçän asirin 70-ci yıllarında da, açan bizim bölüm kasabanın merkezindäydi. Sora birkaç kerä taa er diiştirdik, burada 20 yıldan zeedä bulunêrız. Ama göreriz, ani  Hirurgiya hem Uşak bölümneri artık eni düzülmüş yapılarda ilaçlêêrlar insannarı, bekleeriz, nezaman bizim bölüm dä erleşecek uygun hem işimizi yapmaa, hem insannarı raat ilaçlamaa yakışıklı bir yapıda. Kolektivimiz pek islää, bölüm başı da hepsimizi annêêr, onunnan pek kolay işlemää, saa olsun.

Mariya.Georgievna. Toma, medsestra: 1978-ci yılda bän girdim üürenmää Kagul kasabasının medik uçilişçesinä. Üürenmektän sora başladım işä Terapiya bölümünün staţionarında, ozamandan beeri iş erimi diiştirmedim, oldu 30 yıl buradayım. Zanaatımı pek beenerim, neçin deyni biz insannarı ilaçlêêrız – bu pek önemni hem faydalı iş. Nekadar mutlu olêrım, açan ilaçlanmış hastanın gülär üzünü görerim. En paalı ödek bizä deyni o ilaçlanmış hastaların şükür sözleri. Demäk, biz lääzımız o insannara, kim saalıını kaybetmiş. Bizim bölüm başı için var nasıl söleyim sade ii lafları, çünkü Nadejda Georgievna benim için diil sade ii önderci, doktor. Biz onu beeneriz en ilkin onuştan, ani o profesional, saburlu insan hem becerikli önderci, çünkü kavgasız iş yaptırêr hem işin hesabını sorêr. Bizim öbür doktorlarlan da, Stefanida Afanasyevnaylan hem Lübov Nikolaevnaylan, kolay işlemää, onnar da kendi zanaatını ii bilerlär. İsteerim, bölümümüzdä işçilerin arasında hep bölä annaşmalık olsun, birliimiz hep bölä kalsın. Hem pek sevinerim, ani iki genç kızımız aramıza bu yıl geldi. Hepsinä ii başarılar insannarımızı bakmakta dua ederim.

İvanna Güboglu (duuması 1936 y.), Hasta  palatadan №3, Çadır - Lunga kasabası: Nadejda Georgievna büük usta. Bän sıkça bolniţanın kapularına düşerim, savaşêrım onda ilaçlanmaa. Elbetki öbür doktorlarımız da pek islää, bundan yok şüpäm. Ruseva hep alatlêêr hastaların yanına, koridorda da yok vakıdı durgunmaa. Onun pek islää ürää var, kimär sıra ilaçsız bir tatlı lafı da işä yarêr. İhtärları uzun dialoglarlan da ilaçlêêr, diil sade preparatlan. Bütün bölümün işçilerini şükür etmää isteerim, ani hastaları islää bakêrlar. Ko Allaa onnara yardımcı olsun. Saalık versin onnara hepsinä.

Konstantin Kurdoglo

 

 

İlgili Fotoğraflar
GAGAUZİYA BÜÜNKÜ GÜNDÄ GAGAUZİYA BÜÜNKÜ GÜNDÄ GAGAUZİYA BÜÜNKÜ GÜNDÄ GAGAUZİYA BÜÜNKÜ GÜNDÄ GAGAUZİYA BÜÜNKÜ GÜNDÄ GAGAUZİYA BÜÜNKÜ GÜNDÄ GAGAUZİYA BÜÜNKÜ GÜNDÄ
Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...