ÇİFTÇİLİK UURUNDA GAGAUZİYANIN EN İİ İŞ ADAMI
Bu yaz gittiydim Çadırda bulunan «Kumnuk-Agro» çiftçilik çorbacılıına. Öndercilik işini burada yapêr Georgiy Mihayloviç Paşalı. Onunnan lafetmemiz geçti tokta, neredä tarladan toplanmış semiçkaları, getirip, çekärdilär. Lafımız gerää gibi uzadı, çünkü ona sık-sık hep bişey sorardılar, o da hepsinä cuvap verärdi, çünkü kızgın bereket toplama vakıdın taman ortasındaydık. Kendi gözlerimnän görüp burada bulunan eni tehnikayı, sesleyip çorbacının annatmasını, düşündüm, ani yanımda bulunêr vatandaşımız, angısı sevgili topraanda yapılan çalışmalarınnan insannara izmet verer, sofralara ekmek getirer. Çıkêr ölä, ani bizim klimatta, şindiki ekonomika, politika haosunun içindä, gençlerin buralardan gitmäk zamannarın koyusunda var nasıl kendi işini ilerletmää pek islää başarılarlan. O üzdän isteerim sizi tanıştırmaa bu meraklı hem becerikli adamnan. Öndercinin laflarına görä, insannarın kazanç parası vakıdında ödener, kvotçiklerin payı geç kalmadaan veriler. Tarlalar zamanında sürüler, hepsi toprak işlemä tehnologiyaları kullanılêr. Annaşıldı, ani Georgiy Mihayloviç topraa sevännerdän hem sayannardan biri, çünkü derindän annêêr, ani toprak – insanın en paalı varlıı... Çorbacılıın başarıları belli olêr Georgiy Mihayloviçin odasına girärkän taa ilk adımnardan, diplomnarın asılı olduu duvarda may boş er kalmamış. Üç yıl sıravardı «Kumnuk-Agro» Gagauziyada ayırılêr nicä en ii çiftçilik çorbacılıı, hem başka önemni nominaţiyalar için şükürlük yazıları, gramotaları burada göreriz. Sanêrım, ani bu hem başka faydalı işleri için dä Paşalı G. M. lääzım hesaba alınsın nicä «Gagauziyanın anılmış çiftçi-çorbacılık zaametçisi». Bölä insannar büüderlär en lääzımnı hem halkı besleyän paasızlıı – ekmää...
1931 defa okunmuş - 09 Aralık 2013 - Pazartesi 11:19

         -  Bän duudum çiftçiliklän zanaatlanan soyda. Dädum, Konstantin, Çadırın kolhozunda hesapları götürän ilk adam sayılardı. Bobam, Mihail Konstantinoviç Paşalı, çekettirdi kendi işini brigadada uçötçik olarak, sora oldu kolhozun tanınan predsedateli. Onun var çok gramotaları, medalileri becerikli işi götürmesi için, avtoritetli bir adam, Çadır dolayının «Agrokompleks» çiftçiliin başındaydı. Kardaşım Pötr Mihayloviç tä uzun zaman çiftçi çorbacılıında baş agronom işledi. Benim oolum Genadiy da işleer bizim agrofirmada.  

Orta şkolayı bän 1979-cu yılda bitirdim, 1984-tä Kişinöv Agrikultura İnstitutunu bitirdim. 1983-cü  yılda işlemää çekettim. Başladım praktikayı Kirov adına kolhozda. İki yıl alaf uurunda agronom işledim, sora 1997-ci yıladan baş agronom oldum, mart ayında 1998-ci yılda da ayırıldım «Çadır» agrofirmanın başı. Lääzım oldu çiftçiliimizin statusunu diiştirelim, çevirdik onu kooperativä, ozaman çoyu bölä yapardı. Ama biz bu çorbacılıı kablettik 13,5 mln borçlan, angısını lääzımdı kapatmaa.

Ozaman Moldova geçärdi çiftçilik uurunda devlet programasına «Pamınt». Çorbacılıklardan silinärdi borçlar. Gagauziyadan bu programaya ilk girdi bizim çiftçilik. Tutêrım aklımda, ani danıştıydık ozamnakı Başkana G.D. Tabunşçää, ki girelim bu proţesä. Nasıl hem nicä işleri götürmää bu sistemada, bilmäzdik, o üzdän sık gidärdim Kamenkadan bir kafadarıma, eski kolhoz predsedatelinä N.G. Mındruya, angısının vardı büük adı «Geroy Soţtruda». Bän bilärdim, ani o çoktan denedi, işleer bu programaya görä, hem işleri kolhozda ii gider. Çok lafedärdim onunnan, alardım nasaatları, angılarını sora hepsini kullandım, kendi işletmemdä yaparkan reorganzaţiya. Gagauziyada eski kolhozlar çoyu, bizdän örnek alarak,  geçtilär «Pamınt» programasına, çünkü o vakıtlara görä başka taa dooru çıkış çiftçi işçilerindä görünmäzdi.

       «Çadır»  kooperativin erinä reorganizaţiyadan sora biz iki çorbacılık kurduk: «Kumnuk-Agro» hem «Daalar Düzü», onun başına ilkin geçti Mihalçuk S. M., şindi dä – Gonçar S. P.

         Bän «Kumnuk-Agro» çorbacılıın başında bulunêrım. 2003-cü yılda bizim kolektiv kabletti üüsek çiftçilik statusunu. Biz büüderiz elit toomnarını bizim regionumuzun  hem respublikanın poyraz tarafından bir pay çorbacılıkları için dä.

Ayırdık bu işi, neçin deyni becereriz işlemää topraa. Topraklar bizdä pek kaliteli, temelimiz var, Moldovanın üülen tarafında klimat pek uygun büütmää elit toom çeşitlerini. İşleeriz Odesadakı selekţiya kurumunnan. Biz büüderiz tarla için kulturalı toomnarı. Zaman tehnologiyalarına uymak için 2007-ci yıldan beeri başladık enilemää maşina-traktor parkımızı. Satın alêrız eni traktorları, kombaynaları, toom ayırma maşinalarını h. b. Yılda tehnika enilemä işlerinä harcêêrız 5 mln. ley.  Bunsuz yakışmêêr.

  Bitki vakıtlarda toplêêrız toprakları da konsolidaţiya yapêrız. İsteeriz dönmää gagauz adetlerinä, düşüneriz enilemää meyvalıkları hem baaları. Şindilik var traktorcularımız, ama yok gençlerimiz, onnar giderlär aşırıya kazanmaa, o üzdän kompensaţiyayı yapmaa savaşêrız eni tehnologiyalarlan.

Var 2000 hektar topraamız hem 60 işçimiz. Baş neetimiz – üüseltmää bereketi, ama lääzım hesaba almaa, ani yaşêêrız riskli zonada. Bu yıl kuvetli hem uzun yaamurlar yaadı. Açan lääzımdı bereketi toplamaa – yaamurlar brakmadı. Butürlü durumnardan hesaba alınmadık kayıplar çıkêr. Başka yıllarda da kaybederiz kuraklıktan.

Bu yılın semiçkasını toplayabildik hem kuruttuk onu. Paralel olarak 550 hektar güzlük booday, 179 hektar arpa hem 115 hektar raps ektik. Kim toprak işleer, biler, ani dinnenmäk burada yok – hep lääzım işi düşünmää hem yapmaa.    

Küçüktän taa pek sevärdim toprakta işlemää, dostlarıma da hep söleerim satmasınnar topraklarını, işlesinnär onnarı. İki uşaam var, oolum Genadiy bizdä burada ekonomist işleer, kızım Mariya zanaatına görä –  doktor.

          Sorêrsınız bana şannı adlar için, nışannar için, ama söleyecäm sizä doorusunu, benim yok vakıdım onnarı düşünmää, lääzım halkımızı doyurmaa. Önemni benim için o, ani kvotçiklär beni sayêrlar, inanêrlar. Bän dä lääzım onnarın inanını bozmayım. Ama saklamaa yok neçin, gramota, diplomnarımız çok.  Var diplomumuz «Gagauziyanın en ii iş adamı» nominaţiyada «Çiftçilik 500 hektardan zeedä toprakta». Üç yıl sıravardı biz kazanêrız bu konkursta.

          Bu yıl booday toplama bereketindä Gagauziyada ilk erdäyiz. Annaşmalarımızda yazılı punktları hepsini tutêrız, kvotçiklerimizä natura vereriz zeedesinnän. Sanêrım, bölä annaşmak lääzım olsun, çünkü biz sade işleeriz, ama toprak insanın.

           Söleyeräk en ii işçilerimiz için, sıralayacam birkaçını: mehanizator Konstantin Radov, traktorcu Stepan Kristev, Demyan Marinov hem başkaları. Bizim kolektivimiz birliktä hem profesionalca işini yapêr. Biri-birini diiştirerlär, çok iş yapabilerlär, ondan da aylık paraları üüsek olêr. Baş buhgalterimiz Praskovya Zaharovna, pek islää speţialist, benim yardımcım Grigoriy Paşalı – pek ii profesional, büüdük onunnan bir maaledä, kol-kola işleeriz buncak yıl. Baş injenerimiz dä İvan Guboglo hep çiftçi soyundan geler. Onun bobası baş injenerlik yapardı benim bobam predsedatelkän.

          Bakmayarak, ani mazut hem tehnika parçaları pek paalı, biz malımızı ucuz satêrız, çünkü şindilik işimizi götüräbileriz nicä düşer. Savaşacez ileri dooru da işlemää hesaplı hem üüsek başarılarlan. Ko öndercilerimiz biraz yardım etsinnär, da hepsi olacek islää.

           Moldovanın bitki politika hem ekonomika proţeslerinä bakmayarak, çaarêrım insannarımızı kaçmasınnar bir tarafa, kalsınnar burada işlemää kendi topraklarını. Gençlär dä lääzım annasınnar, ani kendi topraandan taa islää er yok... Sän hererdä yabancıysın, ama, ani var bir laf, neredä duudun, orada da faydalı oldun.

G. Paşalıyı sesledi K. Kurdoglo

İlgili Fotoğraflar
 ÇİFTÇİLİK UURUNDA GAGAUZİYANIN EN İİ İŞ ADAMI    ÇİFTÇİLİK UURUNDA GAGAUZİYANIN EN İİ İŞ ADAMI
Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...