Koruyalım
-1
1699 defa okunmuş - 20 Nisan 2013 - Cumartesi 14:02
Yaşamanın maanasını annamaa deyni ne yapêrız?
Yaşarkan, saalıklı olmak için ne yapêrız?
Yakınnarımıza faydalı olmaa deyni ne yapêrız?
 Bunnarın cuvabı: durmamayca kuvet harcêêrız...
İnsan, neetini gerçek yapmak için katlanıp, bükülüp, kimär sıra ezilip tä, ama başa çıkarmaa savaşêr. Bunnarı ii ürektän yaparkan, kendi  ter suyunda kaynarkan, düşünüler, ani kimseyä zarar verilmeer. Ama genä dä neçinsä birilerin gözünä  ilişer, herbir insanın altını kazmak için, başka bir insan  bulunêr. Eer sorarsak: “E , o çok görennerin  kendi neetleri, gözäl düşünmeleri yok mu? Neçin kiminsä inadına, artık  kurulmuş işi ya bozalım, ya da battıralım yırtınêrlar?
                Bir auç toprak üstündä, hiç bir dä er altı kaynaklarımız olmayan tarafta yaşêêrız. Kimdän kaçêrız, kimi etişeriz, kimin iiliinä yada zararına çalışêrız?
 Elbetki,  kötü neetin dä  kimisinä görä önemlilikleri var, ama sonu belli. Onnar yolun bir erinä etiştiynän, gözleri iicä kararmaa başlêêr, harakterindä ufak bozukluk varsa, iicä bozulêr. Azart oyunnarında gibi  “girişer”, ne olursa olsun – kazanmaa isteer...
Bölä noktalar sersem eder yaşamamızı....
Kimileri çok izmet eder okullara: uşaklarımızı bakmaa, üüretmää. Kimi sä türkücülüklän, resimciliklän, oyunculuklan h. b. paalılıklarlan yaşamak yolculuumuza yardımcı olêr...
Geçän asirin ikinci payında, gagauzluu yaşatmak için, yardıma eni tehnologiya kaynakları girdilär. Ozaman mediya tarlası bizim halkımız için tolokaydı... O tolokayı Ana dilinä saygı duyannar sürüp kaldırdılar, gübreledilär  büüyümneri ektilär. Haliz da Gagauziyaya geç gelän mediya çeşitleri bitki yıllarda kuvetli adımnarlan hızlandılar.
 En başta sevindirärdi sade görüntülär gagauz küülerin sokaklarından. Sora önemli oldu insannarımızın gagauz dilindä lafetmeleri, çünkü dünnedä milionnarca televizion hem radio kanalların içindän sade birindä “gagauz  sesi” işidilmää başladı. Düşer sölemää, ani gagauzlar kendilerini mediyadan devletindä hem aşırıda tanıtsınnar deyni,  Genel Sistema artık kuruldu. O sistemanın  kurulmasına Gagauziya tarafından beki para az koyuldu, ama istemäk hem umutlanmak çok vardı, o üzdän dä büün  korunmuş bir “Sedef” var. Var, ama...
 Temel atma vakıdında, işin zor, yokluk, zamannarında sessiz  bir iş eriydi burası. Ama açan fidan tutuldu, büüdü,  meyvalarını vermää başladı, ozaman onun dallarını acımasız silkmää kalktılar, bereketini daatmaa düşündülär, gölgesindän da faydalanmaa umutlandılar, aacı heptän köklemää isteyennär da ortaya çıktılar. Paradoks. Nezaman may bişeyi yoktu, ozaman kavga da yoktu . Ama bir yol çizildiktän sora,  verici hem direk sistemalarına kadar saap olduumuzdan sora – gördük, kaç kişi bir yorganı kendisinä çekmää savaşêr... Hep kavgalar içindä burası.
 Ama kavgalar diil baalı yannış  dil, konu, intonaţiya tarafınnan, az programa sayısınnan, yayın kalitesinnän, ama hepsi baalı finans edilmesinnän, direklerin ayırı kullanılmasınnan, başına getirilecek politik esmesinä görä “kendi” adamnarınnan. Hepsi – bu!  Kaç kişi sessiz işlemiş, proektleri yazmış, kurulmuş olan düzeni korumuş, eniliklär taşımış,  yaşayannarı ana dilndä selämneyeräk mutlu etmiş – bunnarı hepsini kolaylıklan çizmää çalışannar var. Neçin? Daanık, kavgalı srtukturalar avtonomiyamızda kimä lääzım?  Cümnä kompaniya Gagauziya Radio-Televizionu – bizim sizinnän varlıımız. Artık eskisi gibi meydana insanı toplayamaycez, ama herbirin evinä ana dilimizi mavi ekrandan, radiodan kolay işittirecez.
Türkiyä bu konuda gagauzlar için gerçek kardaşlık yaptı. Gagauzçamız yaşasın deyni işin zor tarafını çözdü. Bizä kolayı kaldı –
YAŞADALIM! KORUYALIM!
Sağ üst butonu tıklayarak geri dönebilirsiniz...